LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Werfproeven

Plaatproeven

Om de verdichtingsgraad te bepalen van een ondergrond, aanvulling, onderfundering of fundering bestaande uit grond, zand of steenslag, wordt op de werf een plaatproef uitgevoerd. De bedoeling van een plaatproef is het meten van de zakking van een centrisch belaste, stijve plaat.    

Kernboringen

Kernboringen kunnen worden uitgevoerd in verschillende materialen, de meest voorkomende zijn beton (al dan niet gewapend), asfalt en zandcement. Op de aldus bekomen cilindrische proefstukken worden naargelang het product de vereiste proeven uitgevoerd in het labo.  

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Zandcement

Zandcement, zoals het woord het zelf zegt, is een mengsel van zand en cement dat gebruikt wordt voor fundering en omhulling van nieuw aangelegde rioleringen of als legbed voor straatstenen.  

De kwaliteit van het mengsel wordt onderzocht door een drukproef uit te voeren op proctors zandcement. Dit zijn cilindrische proefstukken die op de werf in inox mallen vervaardigd worden.  

Slagsonderingen

Een slagsondering of lichte slagsonde maakt een kwalitatieve raming mogelijk van de natuurlijke weerstand van de grondlagen en kan tevens dienst doen als controle van de verdichting ( CBR-waarde).

Trekproeven

Ter controle van de hechtsterkte van een nieuw aangebrachte laag op een bestaande constructie kunnen trekproeven worden uitgevoerd.    

Enkele praktische voorbeelden :

 • een doorstroom- of pompput waarvan de wanden met een hars werden bezet
 • een bestaande gevel of kunstwerk welke opgespoten werd met beton
 • een vloer waarop een epoxycoating werd gezet
Image
Image

Stabiliteitsstudie - renovatie

Vooraleer een gebouw gerenoveerd wordt, dienen enkele essentiële zaken aangaande de stabiliteit onderzocht te worden. Labo Devlieger - Van Vooren nv biedt u voor dergelijke gevallen de optimale oplossing.  

Na een grondige visuele inspectie van het gebouw worden doorgaans volgende proeven uitgevoerd:

 • boren van kernen in beton-, metselwerk- of asfaltstructuren met een handmatige kernboormachine
 • meting van de carbonatatiediepte op de betonkernen
 • meting van de dekking van de wapening
 • beschrijving van de geboorde kernen
 • opmeten ligging en diameter van de wapening
 • bepalen van de druksterkte van de geboorde kernen
 • bepaling van het gehalte aan chlorides in het beton
 • bepaling van het gehalte aan PAK’s  in asfaltkernen
 • asbestidentificatie van de isolatielagen
 • indicatieve en niet-destructieve meting van de sterkte van beton met een sclerometer  

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Grondboringen en peilbuizen

Onderkenning van de grondsoort en opvolging grondwaterstanden
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen