Grondboringen en peilbuizen

Grondboringen kunnen om verschillende redenen worden uitgevoerd: om een visuele beschrijving van de grondlagen te kunnen voorleggen enerzijds of om een staalname (geroerde of ongeroerde) in het kader van een grondmechanisch of milieuhygiënisch onderzoek te kunnen doen anderzijds.

Labo Devlieger - Van Vooren nv is uitgerust met diverse types boormachines om mechanische grondboringen op het terrein of binnen in gebouwen te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ook manuele boringen uitgevoerd worden.

Van elke boring wordt een boorstaat opgemaakt, ongeacht of het een geroerde dan wel een ongeroerde staalname betreft, met de volgende aanduidingen:

  • hoofdbestanddeel
  • nevenbestanddeel
  • kleur
  • consistentie
  • vochtigheid
  • geurwaarnemingen
  • bodemvreemde materialen
  • grondwaterdiepte

Na het uitvoeren van een grondboring kan in het ontstane boorgat een peilbuis worden geplaatst. Dit is een buis uit HDPE of PVC met een diameter tussen 32 mm en 63 mm waarin men de grondwaterstand over een langere periode kan opmeten. Een dergelijke peilbuis wordt in het kader van milieuhygiënische onderzoeken ook geplaatst om een staalname van het grondwater mogelijk te maken. Zowel het uitvoeren van grondboringen als het plaatsen van peilbuizen in het kader van milieuhygiënische onderzoeken is onderworpen aan een code van goede praktijk. Dit is een door de OVAM opgestelde procedure die nauwgezet dient gevolgd te worden en waartoe het personeel vanabo Devlieger - Van Vooren nv is opgeleid.

Image
Image
Image