Grond en

hydraulische gebonden mengsels

Grond(behandeling)

Grond is geschikt voor heel wat bouwkundige toepassingen, onder voorbehoud dat aan de juiste voorwaarden voldaan is. Omdat het voor u belangrijk is te weten voor welke toepassingen een partij grond kan gebruikt worden, beschikt Labo Devlieger - Van Vooren nv over de nodige expertise om diverse proeven op grond uit te voeren.  

  • Classificatie om na te gaan of de grond geschikt is voor vb. gebruik als aanvulling van rioolsleuven of onderfundering (proeven gespecificeerd in het standaardbestek SB 250) wordt zeer frequent uitgevoerd
  • opmaak van een normale of versterkte proctorkromme: hierbij wordt bepaald bij welk watergehalte het betreffende materiaal het best verdichtbaar is
  • bepaling van de IPI of CBR waarde : deze parameters zijn een maat voor de draagkracht van de grond en kunnen in verband worden gebracht met later op de werf uit te voeren plaatproeven welke op hun beurt de verdichting toetsen
  • door het nemen van steekringen van de verdichte grond op de werf kan via bepaling van de volumemassa ook de verdichtingsgraad gemeten worden
  • een kalkstudie omvat het mengen van de grond met 1, 2 en 3% kalk. Van elk van deze mengsels wordt opnieuw een proctorkromme opgesteld en de draagkracht bepaald. Een geschikte bindmiddeldosering vloeit hieruit voort
  • een cementstudie wordt volgens hetzelfde principe uitgevoerd, alleen worden hier proefstukken vervaardigd die na een bepaalde tijd onderworpen worden aan proeven, vooral de druksterkte is hier van groot belang.  

Labo Devlieger - Van Vooren nv beschikt over de kennis en het materiaal om representatieve monsternames op de werf uit te voeren. Kortom, op basis van laboproeven verwerft u meer kennis over o.a. de verwerkbaarheid en de geschiktheid van het betreffende materiaal, wat op de werf veel tijd en geld bespaart.

Hydraulisch gebonden mengsels

Hydraulisch gebonden mengsels bestaan uit een materiaal zoals grond, zand of korrelig granulaat en een bindmiddel (kalk, cement, vliegassen,…).  

Zowel grondstoffen als eindproduct van hydraulisch gebonden mengsels dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen.  

Een voorstudie wordt uitgevoerd ter bepaling van de samenstelling van het mengsel en omvat volgende proeven:

  • Korrelverdeling
  • Optimum watergehalte, afgeleid uit de proctorkromme
  • Toe te voegen cementgehalte (vervaardigen van proefstukken bij het ideale watergehalte en verschillende cementgehaltes waarna deze proefstukken bepaalde tijd bewaard worden in een geconditioneerde omgeving en naderhand beproefd worden)
Image