Werfproeven

Plaatproeven  

Om de verdichtingsgraad te bepalen van een ondergrond, aanvulling, onderfundering of fundering bestaande uit grond, zand of steenslag, wordt op de werf een plaatproef uitgevoerd. De bedoeling van een plaatproef is het meten van de zakking van een centrisch belaste, stijve plaat.    

Kernboringen  

Kernboringen kunnen worden uitgevoerd in verschillende materialen, de meest voorkomende zijn beton (al dan niet gewapend), asfalt en zandcement. Op de aldus bekomen cilindrische proefstukken worden naargelang het product de vereiste proeven uitgevoerd in het labo.  

Slagsonderingen  

Een slagsondering of lichte slagsonde maakt een kwalitatieve raming mogelijk van de natuurlijke weerstand van de grondlagen en kan tevens dienst doen als controle van de verdichting ( CBR-waarde).

Zandcement  

Zandcement, zoals het woord het zelf zegt, is een mengsel van zand en cement dat gebruikt wordt voor fundering en omhulling van nieuw aangelegde rioleringen of als legbed voor straatstenen.  

De kwaliteit van het mengsel wordt onderzocht door een drukproef uit te voeren op proctors zandcement. Dit zijn cilindrische proefstukken die op de werf in inox mallen vervaardigd worden.  

Trekproeven  

Ter controle van de hechtsterkte van een nieuw aangebrachte laag op een bestaande constructie kunnen trekproeven worden uitgevoerd.    

Enkele praktische voorbeelden :

 • een doorstroom- of pompput waarvan de wanden met incaline werden bezet
 • een bestaande gevel of kunstwerk welke opgespoten werd met beton
 • een vloer waarop een epoxycoating werd gezet

Stabiliteitsstudie - renovatie  

Vooraleer een gebouw gerenoveerd wordt, dienen enkele essentiële zaken aangaande de stabiliteit onderzocht te worden. Labo Devlieger - Van Vooren nv biedt u voor dergelijke gevallen de optimale oplossing.  

Na een grondige visuele inspectie van het gebouw worden doorgaans volgende proeven uitgevoerd:

 • boren van kernen in beton-, metselwerk- of asfaltstructuren met een handmatige kernboormachine
 • meting van de carbonatatiediepte op de betonkernen
 • meting van de dekking van de wapening
 • beschrijving van de geboorde kernen
 • opmeten ligging en diameter van de wapening
 • bepalen van de druksterkte van de geboorde kernen
 • bepaling van het gehalte aan chlorides in het beton
 • bepaling van het gehalte aan PAK’s  in asfaltkernen
 • asbestidentificatie van de isolatielagen
 • indicatieve en niet-destructieve meting van de sterkte van beton met een sclerometer  

“Voor het ontnemen van de nodige proefstukken beschikt Labo Devlieger - Van Vooren nv reeds over de nodige ervaring zodat het risico en de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt blijft (denk maar aan winkelcentra met hun bezoekers, oude gebouwen met nutsleidingen op onverwachte plaatsen, boringen op tussenverdiepen, enz.). “

Image
Image
Image
Image