TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Oriënterend bodemonderzoek

Oriënterend bodemonderzoek

Met de inwerkingtreding van het Bodemsaneringsdecreet (29 oktober 1995) en de uitvoeringsbesluiten hiervan, werd een wettelijk kader gecreëerd voor het opstellen van bodemonderzoeken. Een oriënterend bodemonderzoek is verplicht bij de overdracht van een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was.
TEC nv kan u als erkend bodemsaneringdeskundige begeleiden voor de opmaak van dit oriënterend bodemonderzoek.
Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Doel

Het oriënterend bodemonderzoek bestaat onder andere uit een uitgebreid historisch onderzoek (nagaan voormalige risico-activiteiten op het terrein, vorige gebruikers, ...) en een beperkte monstername. In het oriënterend bodemonderzoek wordt over het algemeen het volledig perceel onderzocht. In de eerste plaats worden de nodige grond- en grondwaterstalen ter hoogte van de verschillende risicozones op het terrein genomen. Dit zijn zones met een verhoogde kans op bodemverontreiniging. Voorbeelden daarvan zijn boven- of ondergrondse opslagtanks, een garagewerkplaats met smeerput, een metaalwerkplaats, een verfspuitcabine, productiezones, tankplaatsen, ... Daarnaast worden ook verspreid over het terrein enkele controlestalen genomen. Het aantal stalen dat wordt genomen is afhankelijk van het aantal risicozones, de grootte ervan en de grootte van het perceel. De bodemstalen worden onderzocht op de verdachte stoffen. De gemeten concentraties worden getoetst aan wettelijk vastgelegde normen.

De doelstelling van een dergelijk oriënterend bodemonderzoek is nagaan of er ernstige aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaalde gronden.
Op basis van de vastgestelde concentraties wordt vervolgens besloten of een terrein dient opgenomen te worden in het grondeninformatieregister. Ook wordt nagegaan of er dient te worden overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek.

Indien er een verontreiniging wordt aangetroffen dan gaat de bodemsaneringsdeskundige na wanneer deze verontreiniging ontstaan is. Was dat voor de inwerkingtreding van het Bodemsaneringsdecreet (29 oktober 1995) dan wordt de verontreiniging historisch genoemd. Dateert de verontreiniging van later dan wordt de verontreiniging nieuw genoemd. 
Een historische verontreiniging wordt verder onderzocht in een beschrijvend bodemonderzoek als er duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging. Om dit te bepalen werd een lijst van criteria opgesteld.
Een nieuwe verontreiniging wordt verder onderzocht als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn. In de praktijk wordt de regel gehanteerd dat dit zo is als een analysewaarde hoger is dan 80% van de bodemsaneringsnorm voor die grond.

In het kader van oriënterende bodemonderzoeken, vallen de grenzen van het onderzoeksterrein steeds samen met de perceelsgrenzen van de site waarop een onderzoeksplichtige inrichting of activiteit aanwezig is. Het onderzoek beperkt zich met andere woorden niet enkel tot de “verdachte zones”.

Wanneer een OBO uitvoeren?

U bent verplicht een bodemattest voor te leggen aan de koper bij de verkoop of overdracht van een (bebouwde) grond. Indien er geen risico-inrichting gevestigd is of was, kan dit bodemattest verkregen worden op eenvoudige vraag bij de OVAM of via uw notaris. Bij overdracht van een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was moet u een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren alvorens het bodemattest kan verstrekt worden.
Een oriënterend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd in volgende gevallen:
  • bij overdracht van een risicogrond;
  • bij sluiting of stopzetting van een risico-inrichting;
  • bij de exploitatie van een risico-inrichting periodiek elke 10 of 20 jaar (afhankelijk van welke inrichting er wordt uitgebaat);
  • bij onteigening;
  • bij faillissement of vereffening.
Onder risico-inrichtingen verstaan we een (bedrijfs)activiteiten die opgenomen zijn in de lijst van inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Men moet dus eerst nagaan of er op een bepaalde grond (kadastraal perceel) een risico-inrichting gevestigd is of was. TEC nv kan u als erkend bodemsaneringdeskundige hierbij helpen.
Een onderzoek in het kader van de sluiting van een risico-inrichting of in het kader van een onteigening worden telkens uitgevoerd op een deel van het kadastrale perceel en is daarom niet geldig voor de overdracht van het volledige perceel.
Wanneer er op het betrokken terrein enkel in het verleden risico-inrichtingen waren gevestigd, er intussen een bodemsanering werd doorgevoerd en er na de bodemsanering geen risico-inrichtingen meer werden uitgeoefend op het kadastraal perceel, moet u geen oriënterend bodemonderzoek meer uitvoeren. Er moet evenmin opnieuw een oriënterend bodemonderzoek plaatsvinden bij overdracht, indien een dergelijk bodemonderzoek al werd uitgevoerd en daaruit bleek dat er voor het desbetreffende kadastraal perceel geen noodzaak was tot verder bodemonderzoek. Als bijkomende voorwaarden geldt wel dat er sinds dat onderzoek geen risico-inrichtingen meer mogen gevestigd zijn, het bestemmingstype (bijvoorbeeld woongebied) niet gewijzigd mag zijn, er geen schadegeval is gebeurd en de perceelsgrenzen behouden zijn.
Image
Image

Wie staat in voor de uitvoering?

Zoals bepaald in het Bodemsaneringsdecreet, moet een oriënterend bodemonderzoek steeds worden uitgevoerd op initiatief en op kosten van:

  • de overdrager van een grond waarop een inrichting of activiteit aanwezig is of was, die opgenomen is in de “lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken*”.
  • de exploitant, voor de sluiting of stopzetting van een inrichting of activiteit uit de “lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken*”.

* Deze lijst kan geraadpleegd worden op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (https://www.ovam.be)

Ontdek onze andere diensten

Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem
Image
Archeologie

Evaluatie van het archeologisch potentieel van een terrein