TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Bodemsaneringsproject

Saneringsprojecten

Ontgravingen met verregaande stabiliteitsmaatregelen, langdurige grondwateronttrekkingen, grootschalige injecties, … de verontreinigingssituatie en de omstandigheden op het terrein maken van een sanering in vele gevallen een niet te onderschatten uitdaging. Het is net deze uitdaging waarin TEC door zijn deskundigheid en jarenlang opgebouwde ervaring het verschil maakt. 

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Bodemsaneringsproject

Dit start met de opmaak van een op-maat-gemaakt bodemsaneringsproject waarbij de verschillende toepasbare saneringstechnieken ten opzichte van elkaar worden afgewogen op vlak van rendement, doelstellingen, tijdsduur, technische haalbaarheid, hinder en bovenal ook op vlak van het kostenplaatje. Kosten kunnen in bepaalde gevallen gereduceerd worden door toepassing van innovatieve in-situ technieken dewelke bovendien ook de hinder naar de omgeving toe in grote mate kunnen beperken. TEC zal actief op zoek gaan naar de meest geschikte saneringstechniek per situatie door zowel een klantgerichte als technische benadering. Of het nu gaat over een kleinschalige ontgraving van een olieverontreiniging na een lek in een mazouttank of over een ver uitgestrekte grondwaterverontreiniging met chloorhoudende koolwaterstoffen, TEC zoekt naar de best mogelijke oplossing voor elke situatie. Nadat een dergelijk bodemsaneringsproject in samenspraak met de klant volledig is uitgewerkt, wordt dit overgemaakt aan OVAM. Bij akkoord van OVAM wordt een conformverklaring afgeleverd, dewelke alle noodzakelijke vergunningen voor de saneringswerken omvat. Zodoende kunnen de saneringswerken na conformverklaring van het bodemsaneringsproject door OVAM worden opgestart.
Volgend op een bodemsaneringsproject kan op vraag van de klant een bestek voor uitvoering van de werken worden opgesteld. Een goed bestek omvat een precieze omschrijving van de voorziene prestaties, de uitvoeringstermijnen, de rechten en plichten van de opdrachtgever en de inschrijvers, en is dus essentieel voor de start van de saneringswerken. In overleg met de klant wordt dit bestek naar een aantal geselecteerde bodemsaneerders verstuurd. Nadat de inschrijvingsperiode is afgelopen, stelt TEC een objectief beoordelingsverslag op -  inclusief een uitgebreide prijsvergelijking. Dit beoordelingsverslag betreft enkel een advies, de klant is uiteraard steeds vrij in zijn keuze van bodemsaneerder. TEC stuurt op deze manier actief de sanering mee om tot optimale resultaten te komen.

Milieukundige begeleiding van saneringswerken

Het bodemsaneringsproject en het bestek zijn slechts de aanzet tot de eigenlijke saneringswerken zelf. De saneringswerken dienen onder milieukundige begeleiding te worden uitgevoerd. Milieukundige begeleiding door een erkend bodemsaneringsdeskundige moet garanderen dat de werken conform het bodemsaneringsproject worden uitgevoerd. Ook op dit vlak heeft TEC de nodige expertise opgebouwd, zowel op vlak van ex-situ als in-situ saneringswerken. TEC zal niet alleen instaan voor de correcte uitvoering van de geplande bodemsaneringswerken, maar zal ook door middel van gerichte staalnames bijsturen waar nodig. Snel ingrijpen betekent in de meeste gevallen het vermijden van onnodige kosten. Hierbij is een goede communicatie tussen de betrokken partijen - waarbij de deskundige  het eerste aanspreekpunt is - van groot belang tijdens de werken. Ook de noodzakelijke correspondentie omtrent de werken met OVAM zal de erkend bodemsaneringsdeskundige op zich nemen.
Tenslotte dient na afloop van de werken, als de saneringsdoelstellingen zijn bereikt of indien een stabiele niet-risicovolle eindsituatie is bekomen, een eindevaluatierapport te worden opgesteld en overgemaakt aan OVAM. Dit eindevaluatierapport bevat een volledige omschrijving van alle uitgevoerde saneringswerken en de resultaten waartoe de bodemsaneringswerken hebben geleid. Daarnaast geeft het eindevaluatierapport ook de eventuele maatregelen in het kader van de nazorg weer. Bij een gunstige beoordeling door OVAM, wordt een eindverklaring afgeleverd en zijn de bodemsaneringswerken beëindigd.
Voor het doorlopen van alle bovenstaande stappen garandeert TEC een kwalitatief hoogstaande dienstverlening dat reikt van oriënterend bodemonderzoek tot eindverklaring na saneringswerken.  
Image

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem
Image
Archeologie

Evaluatie van het archeologisch potentieel van een terrein