TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Sloop- en asbestinventaris

Asbestinventaris

Group Van Vooren - TEC nv staat in voor het opstellen van uw asbestinventaris op maat conform de geldende wetgeving.

Hierbij wordt in nauw overleg met u, de opdrachtgever, het doel van de inventaris vastgelegd. Zo zal in het kader van renovatie- of sloopwerken een grondigere inventarisatie gebeuren waarbij destructieve monstername op moeilijk bereikbare locaties plaatsvindt. Indien het gebouw daarentegen nog in gebruik is, kan destructieve staalname uiteraard uit veiligheidsoverwegingen niet gebeuren. Dan wordt louter naar de  zichtbare en direct toegankelijke asbesttoepassingen gekeken om een gepaste risicobeoordeling en beheersprogramma op te stellen voor het veilig gebruik van het gebouw door uw werknemers.

Het opstellen van een asbestinventaris behelst in de eerste plaats een grondig vooronderzoek en plan van aanpak waarbij TEC nv, als deskundige, steeds afhankelijk is van de aangeleverde informatie (plannen, oude bestekken, eerdere inventarisaties, uitgevoerde saneringen en verbouwingen, ed.).

Op basis van de bekomen informatie kan vervolgens op een efficiënte manier door het pand gegaan worden tijdens de visuele inspectie en monsterneming van asbestverdachte toepassingen. Tegelijk wordt een eerste inschatting gemaakt van het blootstellingsrisico en mogelijke verwijderingsmethode van de aanwezige asbesttoepassingen. De opdrachtgever zorgt hierbij voor de toegankelijkheid van alle te onderzoeken locaties.

De bevindingen tijdens het terreinbezoek en de resultaten van het laboratorium (Labo Devlieger - Van Vooren ) worden vervolgens gebundeld tijdens de rapportage. In het rapport wordt per asbesthoudende toepassing de nodige conclusies en aanbevelingen tot verwijdering of beheersmaatregel meegegeven. De locaties en het uitzicht van de asbesthoudende toepassingen worden ondersteund met het nodige fotomateriaal en plannen.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Sloopinventaris

Group Van Vooren - TEC nv staat in voor het opstellen van uw sloopinventaris op maat conform de geldende wetgeving. 
Een sloopinventaris wordt opgesteld voor het slopen of ontmantelen van gebouwen (bouwvolume >1000 m³) indien ze geheel of gedeeltelijke een andere functie hebben dan wonen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waar gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. 
De inventaris heeft tot doel om een maximaal hergebruik, recyclage en valorisatie van materialen te bevorderen en om gevaarlijke stoffen zoals asbest definitief uit de materialencyclus te verwijderen. Wanneer men in bezit is van een sloopinventaris (en bijhorende asbestinventaris) zal het opstellen van duidelijke en eenvormige bestekken, lastenboeken en offertes voor sloopwerken veel eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden.  De sloper kan vervolgens een juiste prijs weergeven voor de totale sloop van de gebouwen en afvoer van de materialen.
Het opstellen van een sloopinventaris behelst in de eerste plaats een grondig vooronderzoek en plan van aanpak waarbij TEC nv, als deskundige, steeds afhankelijk is van de aangeleverde informatie (plannen, oude bestekken, eerdere inventarisaties, uitgevoerde saneringen en verbouwingen, ed.).
Op basis van de bekomen informatie kan vervolgens op een efficiënte manier door het pand gegaan worden tijdens de visuele inspectie en monsterneming van gevaarlijke afvalstoffen (asbest, teerhoudend asfalt, ed.). De opdrachtgever zorgt tijdens het terreinbezoek voor de toegankelijkheid van alle te onderzoeken locaties. Alle afvalstoffen worden opgemeten.
De resultaten van het laboratorium (Group Van Vooren - GMA nv) en de vermoedelijke hoeveelheden per afvalstof worden in het rapport opgenomen met hun bijhorende EURAL-code, locatie van voorkomen, verschijningsvorm en de wijze waarop de afvalstof overeenkomstig art. 4.3.2 van het VLAREMA tijdens de sloop- en ontmantelingswerken selectief zal worden ingezameld, opgeslagen en afgevoerd. De locaties en het uitzicht van de gevaarlijke afvalstoffen worden ondersteund met het nodige fotomateriaal en plannen.

Sloopopvolging en eindverklaring selectieve sloop of ontmanteling

Tijdens de werken kan Group Van Vooren - TEC nv controle uitvoeren op de manier waarop de verschillende afvalstromen verwijderd, afgevoerd en verwerkt worden. Op basis van de opgestelde asbest- en sloopinventaris en de nodige transport- reinigings- en verwerkingsdocumenten kan een verklaring van selectieve sloop of ontmanteling afgeleverd worden bij het einde van de werken.

Image

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem
Image
Archeologie

Evaluatie van het archeologisch potentieel van een terrein