TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Technisch verslag en grondverzet

Technisch verslag en grondverzet

Bodem wordt om verschillende redenen uitgegraven: bij afgraving en/of ophoging van een terrein, bij uitgraven van een kelder of funderingssleuven voor een nieuwbouw, bij wegeniswerken,… Soms kan de bodem gebruikt worden op de plaats van de ontgraving, maar meestal is dit niet het geval. Dan wordt bodem getransporteerd en op een andere plaats opnieuw gebruikt. Als deze uitgegraven bodem echter verontreinigd is, wordt bodemverontreiniging op deze manier verspreid. Om hierop een antwoord te formuleren, is er door de Vlaamse Regering een regelgeving uitgewerkt voor het omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet.  Deze regelgeving , die van kracht is sinds 1 januari 2004, staat beschreven in het VLAREBO.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.
Image

Doel

Het doel van de regelgeving is rechtszekerheid bieden aan de gebruikers van uitgegraven bodem ( bouwheer, aannemer, ontvanger, …), het beheersen van de verspreiding van verontreinigde uitgegraven bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging. Onoordeelkundig grondverzet heeft reeds geleid tot ernstige nieuwe verontreinigingen met alle gevolgen van dien (sanering, stopzetting van werken, onnodige meerkosten,… ).

Wat is een technisch verslag?

Een technisch verslag is een document dat dient te worden opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige, zoals Terra Engineering & Consultancy nv. In dit verslag wordt aan de verschillende grondstromen een milieuhygiënische kwaliteit toegekend: zo weet men wat de mogelijkheden tot hergebruik van de uitgegraven bodem zijn. Voor het opstellen van een technisch verslag wordt er op basis van een historisch onderzoek van het terrein en gegevens die door de opdrachtgever zijn meegedeeld een onderzoeksstrategie opgesteld om de kwaliteit van de uit te graven grond te bepalen. Dit komt erop neer dat er een aantal grondstalen worden genomen en geanalyseerd en dat op basis van deze analyses de milieuhygiënische kwaliteit van de uit te graven grond wordt bepaald.

Image
Image

Wanneer noodzakelijk?

Een technisch verslag is noodzakelijk bij uitgravingen > 250 m³ of bij het ontgraven van verdachte grond binnen of naar Vlaanderen. Onder “verdachte grond” verstaat men gronden waarop de kans op een bodemverontreiniging groter is, zoals de openbare weg, wegbermen, gronden waarop een risicoactiviteit uitgevoerd wordt of werd of waarop een risico-inrichting gevestigd is of was. Toch is het mogelijk dergelijke verdachte grond uit te graven zonder de opmaak van een technisch verslag, indien het totale volume kleiner is dan 250 m³ en de grond binnen dezelfde kadastrale werkzone wordt hergebruikt. Bij twijfel kan Terra Engineering & Consultancy nvsteeds gecontacteerd worden voor advies, wij staan u graag ten dienste!

Na de opmaak van het technisch verslag dient de conformverklaring bij een erkende bodembeheerorganisatie  te worden aangevraagd. Dit kan ook door Terra Engineering & Consultancy gebeuren. Eens het technisch verslag conform verklaard is , kan worden gestart met de grondwerken.

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem
Image
Archeologie

Evaluatie van het archeologisch potentieel van een terrein