TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Archeologie

Archeologie

Sinds het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet dat van start ging op 1 juni 2016, moet er voorafgaand aan een vergunningsaanvraag voor een ruimtelijke ontwikkeling in veel gevallen een evaluatie worden gemaakt van het archeologische potentieel van het terrein.

Waarom is dit nodig?

Op deze manier wordt er steeds gezorgd dat waardevolle geschiedenis niet zomaar vergaat. Dit is niet altijd een uitgebreid onderzoek, en niet elk vooronderzoek leidt tot een opgraving. Er wordt altijd een afweging gemaakt wat de impact van de geplande werken op eventueel aanwezige archeologie zal zijn. 

Hoe gaan we te werk?

Bij een archeologisch vooronderzoek gaan we eerst van start met een bureauonderzoek, waarbij we reeds bestaande bronnen gaan nakijken. Op basis daarvan bepalen onze erkende archeologen of er al dan niet een archeologisch vooronderzoek op het terrein nodig is.

Wanneer er wel een onderzoek op terrein nodig is zijn er verschillende onderzoeksmogelijkheden:

  1. Vooronderzoek zonder ingreep in de bodem (veldkartering, geofysisch onderzoek, landschappelijk bodemonderzoek (boringen of profielputten))

  2. Vooronderzoek met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van steentijdartefactensites)

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Archeologienota met uitgesteld traject

In sommige gevallen is het niet mogelijk om al het noodzakelijke vooronderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer er geen proefsleuven gegraven kunnen worden omdat er nog een gebouw op het terrein staat. In zo’n geval vermeldt de erkende archeoloog in de archeologienota wat al genoteerd kan worden en verwijst hij naar een bijkomend document, dat na de vergunning volgt. Nadat de bouwvergunning is verleend, stelt hij die nota op, op basis van een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Naast de resultaten van het uitgevoerde veldwerk wordt hierin een programma van maatregelen uitgewerkt. In dit laatste deel worden de resultaten samengevat en gekoppeld aan een advies dat omschrijft wat er al dan niet nog aan archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden (vrijgave, of opgraving) of wat er aan beschermende maatregelen dient ingevuld te worden (behoud in situ).

Opgraving

Wanneer uit het volledige traject van het vooronderzoek een opgraving noodzakelijk blijkt, wordt er een programma van maatregelen voor een opgraving opgesteld. Wanneer de maatregel in de archeologienota een opgraving inhoudt, stelt de bouwheer na het verkrijgen van de vergunning een erkende archeoloog aan voor de uitvoering. Na afronding van het veldwerk brengt de archeoloog de opdrachtgever hiervan op de hoogte en kan hij met de bouw- of verkavelingswerken starten.

Image

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem