LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Erkenningen

OVAM

Erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen OVAM

De betrouwbaarheid van de analyseresultaten wordt in eerste instantie bepaald door de representatieve staalname. Dat vereist echter een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle uitvoering en bijhoren de analyse.

Erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering OVAM

De betrouwbaarheid van de analyseresultaten wordt in eerste instantie bepaald door de representatieve staalname. Dat vereist echter een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle uitvoering en bijhoren de analyse.

Image
Image

VMM

LDVV nv is door VMM erkend al boorbedrijf zoals vermeld in artikel 6, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL), en dit voor de discipline “stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van de stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM”.

Federale overheidsdiensten

Erkenning FOD WASO

LDVV nv is door het FOD WASO erkend als laboratorium in groep 6: Kwalitatieve identificatie van asbest in materialen

Erkenning van aannemers van werken


Erkend voor klasse 6, categorie G1: Borings en sonderingswerken en injecties.

Erkenning SPW


Erkenning voor het uitvoeren van grondboringen en plaatsen van peilbuizen.
Image